Sutikimas

Jūsų prieigai prie Svetainės www.Diaverum.com (toliau – Svetainė) ir naudojimuisi ja yra taikomos šios Naudojimo sąlygos ir visi taikytini įstatymai bei teisės aktai. Prisijungdami ir naršydami Svetainėje jūs sutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis be jokių apribojimų ar išlygų ir patvirtinate, kad šios Naudojimo sąlygos sudaro visą jūsų ir bendrovės „Diaverum AB“, įmonės kodas 559140-5344, ir jos dukterinių įmonių (toliau – „Diaverum“) sutartį dėl jūsų naudojimosi Svetaine ir pakeičia visas ankstesnes sutartis, susijusias su jūsų naudojimusi Svetaine. Jūs patvirtinate, kad nesutikote su Naudojimo sąlygomis, remdamiesi kokiais nors mūsų žodiniais arba rašytiniais teiginiais, kurie nėra įtraukti į šį dokumentą.

„Diaverum“ pasilieka teisę periodiškai keisti šias Naudojimo sąlygas be įspėjimo. Paskutinio pakeitimo data yra nurodyta šių Naudojimo sąlygų pabaigoje. Jūs įsipareigojate kartkartėmis patikrinti atnaujinimus Svetainėje. Įtraukę į šias Naudojimo sąlygas pakeitimų, kuriuos laikysime esminiais, informuosime Jus pranešimu Svetainėje. Jūsų naudojimasis Svetaine po tokio pakeitimo įdiegimo reikš, kad Jūs patvirtinate ir sutinkate su pakeitimu. Jei nesutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis, prašome nesinaudoti Svetaine.

Naudojimasis Svetaine

Jeigu Svetainėje aiškiai nenurodyta kitaip, visa intelektinė nuosavybė, įskaitant vaizdus, iliustracijas, piktogramas, nuotraukas, technologijas, dokumentus, programinę įrangą ir paslaugas, bet jais neapsiribojant, kuri yra Svetainės dalis (toliau – IN), priklauso „Diaverum“ ar su ja siejamoms šalims, yra kontroliuojama arba pagal licenciją naudojama „Diaverum“ ar su ja siejamų šalių. Jūs negalite keisti, kopijuoti, atgaminti, publikuoti, perduoti, platinti, parduoti, licencijuoti, nuomoti, viešai rodyti ar atlikti, redaguoti arba adaptuoti IN, išskyrus atvejus, kai esate gavę aiškų „Diaverum“ leidimą.

Nepaisydami šių nuostatų, spausdinti arba parsisiųsti IN iš Svetainės galite tik asmeniniams ir nekomerciniams tikslams su sąlyga, kad jūs jokiu būdu nepublikuosite ir neplatinsite tokios IN ir nepažeisite autorių teisių, teisės į prekių ženklus ir kitų intelektinės nuosavybės teisių. „Diaverum“ negarantuoja ir nepareiškia, kad jūsų naudojimasis Svetainėje demonstruojama IN nepažeis trečiųjų asmenų, nepriklausančių „Diaverum“ ir su ja nesusijusių, teisių.

Draudžiama naudoti Svetainės IN tokiam tikslui ar tokiu būdu, kurie nėra aiškiai apibrėžti kaip leistini šiose Naudojimo sąlygose ar kurių mes aiškiai neapibrėžėme kitaip.

„Diaverum“ tikisi, kad jūs gerbsite Svetainės vientisumą ir suprasite, kad jums, pavyzdžiui, draudžiama: (i) įdiegti kenkėjišką turinį, pavyzdžiui, kenkėjiškas programas, Trojos arklius ar virusus, arba turinį, kuris kitaip trikdo Svetainės darbą, (ii) dirbtinai naudoti Svetainę savo tikslams pasitelkiant scenarijus, programas robotus, papildinius, plėtinius ar kitus automatizuotus procesus, (iii) trukdyti Svetainės darbą gadinant ją, bandant ją tyrinėti arba išbandant Svetainės pažeidžiamumą, arba (iv) kitaip panaudoti Svetainę būdu, kuris prieštarauja šioms Naudojimo sąlygoms.

Medicininė informacija ir sąlygos

Informaciją apie produktą Svetainėje pateikia „Diaverum“ ir ji skirta tik bendriesiems informaciniams tikslams. Taigi, tokia informacija negali būti laikoma medicinine ar kita profesine rekomendacija. Daugelį išvardytų farmacijos ir medicinos prietaisų (produktų) galima įsigyti tik pagal gydytojo arba kvalifikuoto medicinos specialisto receptą, ir ne visus šiuos produktus galima įsigyti visose šalyse. Jei turite sveikatos sutrikimų, nedelsdami kreipkitės į savo gydytoją arba sveikatos priežiūros paslaugų teikėją, nes „Diaverum“ nesiūlo asmeninės medicininės diagnostikos arba rekomendacijų dėl konkrečių pacientų gydymo. Medicinos specialistai visą medicinos informaciją gali perskaityti produktų informaciniuose lapeliuose. Kiekvienoje šalyje informacija apie produktus gali skirtis. Pacientai, gydytojai ir kiti medicinos specialistai turi patikslinti informaciją apie vietos medicinos išteklius bei priežiūros institucijų informaciją, taikomą jų šaliai. Be to, šiuo metu daugelyje šalių galiojantys teisės aktai riboja „Diaverum“ galimybes (ar net kai kuriais atvejais uždraudžia) suteikti informaciją ir (arba) tiesiogiai reaguoti į pacientų klausimus apie mūsų receptinius produktus. Tačiau „Diaverum“ atsakys į kvalifikuoto sveikatos priežiūros specialisto užklausas ir pateiks jam informaciją, vadovaudamasi vietos teisės aktais.

Atsakomybės atsisakymas

Visa Svetainėje pateikiama IN, informacija ir paslaugos yra teikiamos „kaip yra“ be jokių kokio nors pobūdžio pareiškimų ar garantijų (konkrečiai pareikštų ar numanomų), įskaitant savalaikiškumo, tikslumo, išsamumo, perkamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui arba intelektinės nuosavybės teisių nepažeidimo garantijas, bet jomis neapsiribojant.

Nors „Diaverum“ labai stengiasi užtikrinti, kad Svetainėje pateikta informacija būtų tiksli ir aktuali, informacija gali būti neatnaujinta, joje gali būti techninių netikslumų ar rašybos klaidų. „Diaverum“ pasilieka teisę bet kuriuo metu nepateikdama įspėjimų Svetainę atnaujinti, pakeisti, taisyti ir (arba) tobulinti Svetainėje pateikiamą IN, informaciją ir paslaugas bei aprašytus produktus ir programas.

Atsakomybės apribojimas

„Diaverum“, jos direktoriai, darbuotojai ar filialai neatsako už žalą, atsiradusią dėl naudojimosi (taip pat už žalą, atsiradusią dėl negalėjimo pasinaudoti, ir už naudojimosi rezultatus) Svetaine, su Svetaine susijusiais tinklalapiais arba IN, informacija ar paslaugomis, nurodytomis tokioje ar visose tokiose svetainėse – tiek remiantis garantija, tiek sutartimi, tiek deliktu ar kita teisės teorija, nepaisant to, ar buvo žinoma apie tokią galimą žalą. Jei dėl jūsų naudojimosi šios Svetainės IN, informacija ar paslaugomis prireikė techninės priežiūros specialisto paslaugų, įrangos remonto ar duomenų koregavimo, jūs prisiimate visas su tuo susijusias išlaidas.

Informacija, kurią jūs suteikiate mums

Nepažeidžiant mūsų Privatumo politikos, kiekvienas pranešimas ar IN, kurią jūs pateikiate į Svetainę elektroniniu paštu ar kitais būdais, įskaitant duomenis, klausimus, pastabas, pasiūlymus ir pan., yra ir bus laikomi nekonfidencialiais ir nesaugotinais pagal nuosavybės teisę. Visa informacija, kurią jūs perduodate ar pranešate, tampa „Diaverum“ ar jos filialų nuosavybe ir gali būti naudojama bet kokiam tikslui, įskaitant atgaminimą, atskleidimą, perdavimą, paskelbimą, transliavimą ir pateikimą Svetainėje, bet jais neapsiribojant. Be to, „Diaverum“ gali nevaržomai panaudoti, neišmokėdama jums kompensacijos, idėjas, koncepcijas, gamybos paslaptis (angl. know-how) ar metodus, pateikiamus tokiame pranešime, kurį jūs siunčiate į Svetainę, bet kokiems tikslams, įskaitant produktų kūrimą, gamybą ir rinkodarą, bet jais neapsiribodama, naudodama tokią informaciją.

Atsisakymas nuo veiksmų, pažeidžiančių kitos šalies interesus

Svetainėje pateikta informacija nėra skirta pardavimams tos jurisdikcijos šalyje, kurioje „Diaverum“ dar nevykdo savo veiklos tiesiogiai arba per įgaliotus atstovus, skatinti arba produktui, kurį nėra leidžiama siūlyti ar reklamuoti šalyje, kurioje gyvena skaitytojas, siūlyti ar reklamuoti.

Nuorodos į Svetainę kitose svetainėse

„Diaverum“ netikrina trečiųjų šalių svetainių, kuriose yra nuorodų į šią Svetainę, ir neatsako už tokių Svetainei nepriklausančių puslapių turinį. Jeigu norite susieti savo svetainę su „Diaverum“, galite pateikti tik nuorodą į mūsų pagrindinį puslapį www.diaverum.com. Draudžiama teikti nuorodas į kitas svetaines be išankstinio raštiško „Diaverum“ sutikimo. Jeigu pateikiate nuorodą į „Diaverum“, jūs sutinkate nuorodą pateikti nesudarydami įspūdžio, kad „Diaverum“ tiesiogiai ar netiesiogiai pritaria tokiems produktams, paslaugoms ar nuomonėms, pateiktiems jūsų svetainėje. Taip pat draudžiama be raštiško sutikimo cituoti arba naudoti kurią nors vieną ar daugiau Svetainės dalių trečiųjų šalių svetainėse.

Nuorodos į kitas svetaines Svetainėje

Nuorodos Svetainėje į kitas mums nepriklausančias arba mūsų neadministruojamas svetaines gali būti pateiktos mūsų Svetainės lankytojų interesui ar patogumui. Tačiau, kai pasinaudojate tokiomis nuorodomis ir išeinate iš mūsų Svetainės, turite nepamiršti, kad mes nekontroliuojame kitų svetainių. Todėl jūsų naudojimuisi tokiomis svetainėmis yra taikomi tos svetainės reikalavimai ir nėra taikomos mūsų Naudojimo sąlygos ir Privatumo politika. „Diaverum“ nuoroda į kitą svetainę nėra pritarimas, parama arba ryšys su trečiąja šalimi ar svetainės, į kurią pateikta nuorodą, turiniu. „Diaverum“ neprisiima jokios atsakomybės už nuorodas mūsų Svetainėje į kitas svetaines, ir pirmiausia mes nesame atsakingi už jų turinio tikslumą ir teisėtumą. Mes neprisiimame atsakomybės dėl trečiųjų šalių privatumo politikos pažeidimų arba nepaisymo.

Lankytojų publikacijos Svetainėje

„Diaverum“ gali savo nuožiūra suteikti Svetainės lankytojams galimybę dalyvauti diskusijose, pokalbiuose, duomenų perdavime, skelbimų lentose ir panašiuose forumuose Svetainėje. Jums draudžiama skelbti ar perduoti įžeidžiančią, žalingą, netikslią ar kitą netinkamo turinio informaciją (toliau – draudžiamas turinys) tokiuose forumuose. „Diaverum“ negali stebėti ar kontroliuoti turinį ir informaciją, kurią forumuose skelbia lankytojai, ir neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už draudžiamą turinį, kurį Svetainėje skelbia lankytojai. Tačiau mes stengiamės kuo skubiau šalinti iš Svetainės visą draudžiamą turinį, apie kurį mums pranešama. Todėl rekomenduojame pranešti mums apie Svetainėje pateiktą informaciją, kuri yra neteisėta, įžeidžiamojo, užgaulaus turinio arba kitaip neatitinka šių Naudojimo sąlygų. „Diaverum“ visapusiškai bendradarbiaus su visomis teisėsaugos institucijomis ir vykdys kiekvieną teismo sprendimą, kuriuo „Diaverum“ bus prašoma arba nurodoma atskleisti asmens, pateikiančio draudžiamą turinį, tapatybę.

Pasekmės

Jei mes sužinosime, kad jūs pažeidėte kurią nors iš nuostatų ir sąlygų, nurodytų šiose Naudojimo sąlygose, galime bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo nedelsdami imtis koregavimo veiksmų, taip pat ir užkirsti jums kelią naudotis „Diaverum“ teikiamomis paslaugomis ir pašalinti visą turinį, kurį įdėjote į Svetainę. Jeigu mes dėl jūsų pažeidimo patiriame žalą, galime savo nuožiūra pateikti jums reikalavimą tokią žalą atlyginti.

Klausimai arba komentarai

Jei turite klausimų ar komentarų dėl šių Naudojimo sąlygų ar Svetainės, prašome susisiekti su mumis:
„Diaverum AB“
Įmonės kodas 559140-5344
Hyllie Boulevard 39
215 37 Malmė
Švedija
Tel. +46 46 287 30 00

Nuostatos panaikinimas ir autonomiškumas

Visos nuostatos, pareiškimai ir atsakomybės apribojimai šiose Naudojimo sąlygose yra taikomi tiek, kiek leidžiama pagal taikomus įstatymus. Jūsų šalies jurisdikcija gali drausti atsisakymą suteikti tam tikras garantijas ar apriboti tam tikrą atsakomybę ir dėl to tam tikros Naudojimo sąlygų nuostatos (įskaitant skyrių „Atsakomybės apribojimas“) jums gali būti netaikomos. Nė viena Naudojimo sąlygų nuostata nėra siekiama apriboti kokias nors jūsų turimas teises, kurios negali būti teisėtai apribotos.

„Diaverum“ nesugebėjimas vykdyti kurių nors šių Naudojimo sąlygų nuostatų negali būti laikomas atsisakymu taikyti tokią nuostatą.

Jeigu kuri nors šių Naudojimo sąlygų nuostata laikoma neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tokia (-ios) nuostata (-os) nedaro negaliojančiomis ar neįgyvendinamomis likusių šių Naudojimo sąlygų nuostatų, kurios ir toliau bus taikomos, ir ši nuostata turi būti taikoma tokia apimtimi, kiek leidžiama pagal įstatymus.

Taikoma teisė ir jurisdikcija

Jei kitaip nereikalauja privalomi vykdyti jūsų jurisdikcijos įstatymai, šioms Naudojimo sąlygoms yra taikomi Švedijos įstatymai, neatsižvelgiant į teisės normų pasirinkimo ar teisių kolizijos principus, ir jūs ir „Diaverum“ sutinkate, kad visi ginčai, pretenzijos ar nesutarimai, kylantys dėl šių Naudojimo sąlygų, bus priskiriami išimtinei Švedijos teismų jurisdikcijai.

Paskutinio keitimo data:
2020-04-06