Ši Privatumo politika ir Slapukų politika taikoma jums bendraujant su „Diaverum AB“ ir kitomis jos patronuojamosiomis įmonėmis (toliau kartu – „Diaverum“ arba mes) per interneto svetainę http://www.diaverum.com/ (toliau – svetainė).

Šią svetainę kuria „Diaverum AB“ (toliau – duomenų valdytoja).
„Diaverum AB“
Įmonės kodas 559140-5344
Adresas lankytojams: Hyllie Boulevard 35
Pašto adresas: Hyllie Boulevard 39
SE 215 37 Malmė

Švedija
Tel. +46 46 287 3000

Kaip duomenų valdytoja, „Diaverum AB“ yra atsakinga už jūsų asmeninės informacijos apsaugą. Mes siekiame, kad jūs jaustumėtės saugūs dėl to, kaip mes tvarkome jūsų asmeninę informaciją. Jūsų asmeninę informaciją tvarkome pagal šį privatumo pareiškimą ir atitinkamus teisės aktus, kaip privaloma pagal 2018 m. gegužės 25 d. ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Jūsų privatumas mums labai svarbus. Pripažįstame poreikį tinkamai apsaugoti ir tvarkyti asmeninę informaciją, kuria dalijatės su mumis. Todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje nurodoma, kaip renkame ir naudojame jūsų asmeninę informaciją. Privatumo politika iš esmės taikoma informacijai, kurią renkame per svetainę, bet gali būti taikoma ir iš kitų šaltinių surinktai informacijai, pavyzdžiui, informacijai, surinktai per neinternetinius šaltinius arba per kitas svetaines, kurias turi ir tvarko „Diaverum“ patronuojamosios įmonės.

„Diaverum AB“ yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną. Su juo galima susisiekti el. paštu SE.DPO@diaverum.com arba įprastu paštu:

„Diaverum AB“
Duomenų apsaugos pareigūnas
Hyllie Boulevard 39
SE 215 37 Malmė
Švedija
Tel. +46 46 287 3000

Asmeninė informacija

Norint naudotis dauguma „Diaverum“ paslaugų, priemonių ir funkcijų svetainėje, nereikia jokios registracijos. Taip galite lankytis svetainėje neatskleisdami, kas esate. Tačiau tam, kad gautumėte kai kurias paslaugas ir galėtumėte naudotis kai kuriomis priemonėmis ir funkcijomis, galime jūsų paprašyti tam tikros asmeninės informacijos Tokia asmeninė informacija apima šiuos duomenis, bet jais neapsiriboja:

 • jūsų vardą ir pavardę,
 • jūsų organizacijos pavadinimą (jeigu taikoma),
 • jūsų el. pašto adresą,
 • jūsų pašto adresą susirašinėjimui ir
 • jūsų telefono numerį.

Teikiant kai kurias paslaugas jūsų taip pat gali būti paprašyta suteikti ribotos medicininės informacijos. Tam tikra asmeninė informacija gali būti privaloma. Tai reiškia, kad jeigu jos nepateiksite, negalėsite pasiekti tam tikrų svetainės dalių arba mes negalėsime atsakyti į jūsų užklausą.

Apskritai visa informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su gyvu fiziniu asmeniu, yra asmeninė informacija. Į šią kategoriją įeina ir asmenų nuotraukos arba garso įrašai, nors jų vardai gali būti ir neminimi. Užšifruoti duomenys ir įvairios elektroninės tapatybės, pavyzdžiui, IP adresai, laikomi asmenine informacija, jeigu juos galima susieti su fiziniu asmeniu.

Sutikimas

Visose svetainės vietose, kuriose būsite prašomi atskleisti asmeninę informaciją, bus pateikiama nuoroda į Privatumo politiką. Sutikdami su Privatumo politika ir pateikdami savo asmeninę informaciją tokiose vietose arba kitais būdais, pripažįstate ir sutinkate su „Diaverum“ atliekamu asmeninės informacijos rinkimu ir naudojimu, kaip apibrėžiama Privatumo politikoje.

Asmeninės informacijos naudojimas

Prieš rinkdami asmeninę informaciją, nurodysime, kokiais tikslais tai darome. Rinksime ir naudosime jūsų asmens duomenis tik šiems tikslams įgyvendinti ir, prašydami pateikti asmeninę informaciją, informuosime jus apie šiuos tikslus. Pavyzdžiui, galime rinkti ir naudoti asmens duomenis, kad suteiktume jums produktus ir paslaugas arba išrašytume sąskaitą už produktus arba paslaugas, kurių pageidavote. Be to, galime naudoti informaciją produktams arba paslaugoms, kurie, mūsų manymu, galėtų jus sudominti, reklamuoti, taip pat norėdami susisiekti su jumis kitais tikslais.

Teisėtas pagrindas asmens duomenims rinkti, saugoti ir naudoti yra šis: 

 • teisėtas interesas siūlyti suasmenintus produktus ir paslaugas, administruoti svetainę ir verslą, suasmeninti svetainę, sudaryti jums sąlygas naudotis mūsų svetainėje prieinamomis paslaugomis, nagrinėti užklausas ir skundus, susijusius su mūsų svetaine, kuriuos pateikėte jūs arba jie buvo pateikti dėl jūsų;
 • sutikimas, aiškus ir žiniomis pagrįstas jūsų patvirtinimas dėl jūsų asmeninės informacijos naudojimo;
 • sutartinė būtinybė, jeigu mes ir jūs sudarome sutartis.

Jūsų informacija nebus saugoma ilgiau, nei būtina nurodytiems tikslams pasiekti arba bet kokiems norminiams arba teisiniams reikalavimams įgyvendinti, arba tol, kol atšauksite savo sutikimą.

Naudodami jūsų asmens duomenis neatliekame profiliavimo arba automatinio sprendimų priėmimo.

Jeigu tiesiogiai mums atsiųsite el. laišką, mes tame laiške esančius jūsų asmens duomenis tvarkysime saugodami jūsų privatumą ir laikydamiesi šios Privatumo politikos.

Atskleidimas trečiosioms šalims

Neparduosime, nesidalysime arba kitaip neplatinsime jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kurie aprašyti šioje Privatumo politikoje. Galime perduoti jūsų asmens duomenis „Diaverum“ patronuojamosioms įmonėms ir kitoms trečiosioms šalims, su kuriomis „Diaverum“ sieja sutartiniai santykiai, kad toliau tvarkytume jūsų duomenis siekdami tikslo (-ų), dėl kurio (-ų) informacija ir buvo surinkta, pavyzdžiui, paslaugų teikimas, vertinimas arba techninė pagalba. Toks perdavimas įvyks tik tada, jeigu patronuojamoji įmonė arba trečioji šalis yra sudariusi sutartį su „Diaverum“, kad asmeninę informaciją ji naudos tik sutartam (-iems) tikslui (-ams) ir neperžengdama ribų, pagal kurias informacija ir buvo surinkta.

Galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją, jeigu esame įpareigoti tai daryti pagal atitinkamą įstatymą, teismo sprendimą arba vyriausybės nutarimą arba jeigu toks atskleidimas būtinas dėl kitų priežasčių, padedant atlikti teisinį arba nusikaltimo tyrimą.

Be to, jeigu įvyktų reorganizacija, įmonių susijungimas arba įmonė būtų parduota, galime perduoti jūsų asmens duomenis susijusiai trečiajai šaliai, jeigu ji sutinka tvarkyti asmeninę informaciją pagal šią Privatumo politiką.
Galime pasinaudoti trečiųjų šalių paslaugomis, kad būtų lengviau rinkti ir tvarkyti informaciją, aprašytą šiame skyrelyje. Visos trečiosios šalys bus įpareigotos laikytis prieš tai minėtų reikalavimų.

Jūsų teisės

 • Jūs turite teisę žinoti, kokią jūsų asmeninę informaciją tvarkome, ir paprašyti šių duomenų kopijos.
 • Jūs turite teisę prašyti pataisyti neteisingą asmeninę informaciją, o tam tikrais atvejais prašyti, kad ištrintume jūsų asmens duomenis (jeigu, pavyzdžiui, asmeninės informacijos nebereikia nurodytais tikslais).
 • Jeigu davėte savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis dėl aiškių tikslų, visada galite atšaukti savo sutikimą.
 • Taip pat turite teisę prieštarauti tam tikram jūsų asmens duomenų tvarkymui ir prašyti jį apriboti. Atkreipkite dėmesį, kad, apribojus jūsų asmeninę informaciją arba ją ištrynus, galimai nebegalėsime vykdyti savo įsipareigojimų.
 • Taip pat turite teisę gauti asmeninę informaciją elektroniniu formatu ir ją perduoti kitam valdytojui.

Jūsų užklausas išnagrinėsime greitai ir tinkamai. Prašymams ištrinti asmeninę informaciją taikomi atitinkami norminiai arba teisiniai reikalavimai.

Jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis:

„Diaverum AB“
Pašto adresas: Hyllie Boulevard 39
SE 215 37 Malmė
Švedija
Tel. +46 46 287 3000

Jeigu turite prieštaravimų arba skundų dėl to, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, turite teisę pateikti skundą atitinkamai duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

Saugumas ir konfidencialumas

Kad užtikrintume jūsų asmeninės informacijos saugumą ir konfidencialumą, naudojame duomenų tinklus, kurie yra apsaugoti, pavyzdžiui, sektoriuje įprastai naudojamomis ugniasienėmis ir slaptažodžiais. Ėmėmės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad apsaugotume jūsų asmeninę informaciją nuo praradimo, netinkamo naudojimo, neleistinos prieigos, atskleidimo, pakeitimo ir sunaikinimo.

Asmeninės informacijos perdavimas į užsienį

Kadangi „Diaverum“ yra tarptautinė įmonė, turime duomenų bazių įvairiose jurisdikcijose ir galime perkelti jūsų asmens duomenis į vieną iš „Diaverum“ duomenų bazių, esančią ne toje valstybėje, kurioje gyvenate. Todėl jūsų asmeninė informacija gali būti perkelta į duomenų bazę valstybėje, nepriklausančioje Europos ekonominei erdvei (EEE). Šių valstybių duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo EEE. Jeigu tokiu būdu perkelsime jūsų asmens duomenis į valstybę, nepriklausančią EEE, imsimės veiksmų užtikrinti, kad jūsų asmeninė informacija būtų tinkamai apsaugota taikant tinkamas priemones, standartines duomenų apsaugos sutartis arba remiantis ES sprendimu dėl tinkamumo. Asmens duomenis, netaikydami tinkamų apsaugos standartų, galime perkelti į valstybę, nepriklausančią ES arba EEE, tik tada, jeigu yra gautas aiškus ir žiniomis grįstas jūsų sutikimas vykdant sutartį arba teisinį reikalavimą.

Pranešimas apie pasikeitimus

„Diaverum“ pasilieka teisę retkarčiais keisti šią Privatumo politiką. Paskutinio pakeitimo data nurodyta Privatumo politikos pabaigoje. Jeigu kaip nors pakeisime Privatumo politiką ir tai, kaip naudojame jūsų asmens duomenis, informuosime apie pakeitimus šiame puslapyje. Nuolat peržiūrėkite Privatumo politiką. Jeigu bet kuriuo metu norėsime jūsų asmeninę informaciją naudoti kitaip, nei nurodyta tuo metu, kai ji buvo renkama, turite teisę gauti iš mūsų pranešimą ir, jeigu taikoma, duoti sutikimą naudoti jūsų asmens duomenis šiuo nauju būdu.

Klausimai ir komentarai

Jeigu turite klausimų arba komentarų dėl privatumo pareiškimo, Slapukų politikos arba naudojimo sąlygų, susisiekite su mumis:

„Diaverum AB“
Įmonės kodas 559140-5344
Hyllie Boulevard 39
215 37 Malmė
Švedija
Tel. +46 46 287 30 00

Paskutinio keitimo data: 2020 m. liepos 8 d.